20 June 2019

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING Veenendaalse Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging (VKPV )
dd. 25 mei 2018

U mag verwachten dat de VKPV zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.
Iedere bestuurslid en de leden van de diverse commissies zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van VKPV naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
VKPV

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor bestuursactiviteiten, het organiseren van tentoonstellingen, tatoeëren van konijnen, bestellen van ringen, is het noodzakelijk dat de VKPV hiervoor uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van het lidmaatschap van de VKPV. Zonder deze toestemming kan de VKPV u niet inschrijven als lid.
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het ledenregister en worden gebruikt om u te informeren over de activiteiten van de VKPV dit gaat per post, email en persoonlijk contact.

De VKPV neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens
Voor het goed functioneren van uw lidmaatschap is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer.

De VKPV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en word uit het ledenbestand verwijderd bij het beeindigen van het lidmaatschap.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u contacht opnemen met het bestuur van de VKPV
Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop de VKPV uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar:
De VKPV brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de. Authoriteit Persoonsgegevens
www.authoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
DE VKPV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van de VKPV.